Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Reklamácia tovaru

- Na každý tovar sa vzťahuje záruka podľa priloženého záručného listu, resp. daňového dokladu, na ktorom je uvedené výrobné číslo výrobku (nevyžaduje sa u záznamových médií, príslušenstva a tovaru bez uvádzaného výrobného čísla)

- Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom. Závisí od značky a typu produktu. Minimálne však 2 roky, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme objednávateľa e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.

- Oprávnenie na záruku zaniká v prípadoch, ktore sú popísané u Záručných podmienok jednotlivých výrobkov , resp.v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

- v prípade reklamácie treba priložiť záručný list, resp. kópiu dokladu o kúpe, ak slúži zároveň ako záručny list a reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom podľa možností v originálnom balení. Na reklamovanom výrobku sú čitateľné identifikačné údaje (typ výrobku, výrobné číslo), a zhodujú sa s údajmi v záručnom liste.

- zákazník doručí tovar podľa podmienok stanovených v Záručných listoch jednotlivých výrobkov na uvedené servisné stredisko: DSI Slovakia spol. s r. o., Letná 42, 040 01 Košice. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

- Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

- Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

- Náš internetový obchod poskytuje možnosť vrátenia peňazí v prípade zistenia poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ktorú preverí autorizovaný servis a potvrdí nemožnosť opravy závady alebo zámeny tovaru za nový v zákonom stanovenom termíne. (§623 obč. zák.)

- oprava v záručnej dobe je bezplatná.

- Záručná doba u produktoch je uvedená u každého výrobku v ponuke. V prípade uplatnenia reklamácie , pokiaľ  je  výrobok so záručným listom DSI Slovakia, prosím napíšte email na [email protected] alebo si priamo zavolajte na +421 (55) 6118 133 a dohodnite si postup. V prípade, že výrobok obsahuje iný záručný list než DSI Slovakia, postupujte podľa pokynov v tomto zárućnom liste

- O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim DSI Slovakia je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/